Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Palafrugell. Fa referència a les dades de persones físiques amb les quals es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. Ateses les funcions de l’Ajuntament de Palafrugell alguns tractaments són el resultat de la prestació de serveis a altres administracions públiques que li han delegat funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la normativa estatal sobre aquesta matèria.


Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Palafrugell (d’ara endavant, l’Ajuntament), amb CIF P1712400I i domicili al carrer Cervantes, 16, Palafrugell (CP 17200), telèfon 972613100, adreça electrònica ajuntament@palafrugell.cat, i adreça web www.palafrugell.cat.


Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.
  1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).
  2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
  4. Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
  5. Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
  6. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Palafrugell, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit al carrer Cervantes, 16, Palafrugell (CP 17200) o a l’adreça electrònica secretaria@palafrugell.cat.


Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem

L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis de l’Ajuntament es descriuen a la seva web i a la seva seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les activitats de tractament de l’Ajuntament.